Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych, w tym w placówkach oświatowych

Szkolenie prowadzi:

Barbara Robak

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie i z jednostkami sektora finansów publicznych. Odpowiedzialna za funkcjonowanie I i II poziomu kontroli zarządczej w gminie. Nadzorująca oświatę, kulturę i sport w powiecie. Doświadczony pracownik kontroli. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Projektem w ramach Funduszy Strukturalnych UE. Praktyk.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej, w jednostkach sektora finansów publicznych szczególności: Dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek budżetowych.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów jej dotyczących. Dowiedzą się również jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Poznają standardy kontroli zarządczej oraz nabędą umiejętność praktycznego ich stosowania. Zaproponowane zostaną również narzędzia oceny kontroli zarządczej oraz projekty dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej. W części warsztatowej zajmiemy się planowaniem celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem.

Data i miejsce szkolenia:

Szkolenie nagrane — Dostęp przez okres 3 miesięcy

Ramowy program szkolenia:

 1. Co wniosło COSO i INDOSAI?
 2. Jak zorganizować kontrolę zarządczą, aby uniknąć kar finansowych i sankcji?
 3. Jak dopasować kontrolę zarządczą do wielkości i zadań jednostki budżetowej?
 4. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa.
 5. Cele kontroli zarządczej.
 6. Zakres kontroli zarządczej.
 7. Formy kontroli zarządczej.
 8. Kto odpowiada za funkcjonowanie kontroli zarządczej?
 9. Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej?
 10. Co grozi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (przykłady).
 11. Jak prowadzić kontrolę zarządczą w takich obszarach jak:
    — zamówienia publiczne,
    — finanse
    — zatrudnienie i inne
 12. Elementy kontroli zarządczej (w szczególności: kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień) – przykłady
 13. Cele i zarządzanie ryzykiem, w tym m.in.: określenie celów i zadań, monitorowanie
  i ocena ich realizacji, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko.
 14. Mechanizmy kontroli:
    — dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
    — nadzór,
    — ciągłość działalności,
    — ochrona zasobów,
    — szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
    — mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
 15. Jak określić cele jednostki?
 16. Jak zarządzać ryzykiem?
 17. Jak prawidłowo reagować na ryzyko?
 18. Skuteczna informacja i komunikacja w jednostkach sektora finansów publicznych (wewnętrzna i zewnętrzna).
 19. Jak prawidłowo monitorować system kontroli zarządczej.
 20. W jaki sposób prowadzić samoocenę i audyt wewnętrzny?
 21. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – na co zwrócić uwagę?
 22. Planowanie celów i zadań. Kryteria ustalania celów.
 23. Praktyczne zajęcia dla uczestników szkolenia z planowania celów i zadań
  oraz zarządzania ryzykiem

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarowej na platformie Clickmeeting.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:
 komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
 dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.
W przeddzień szkolenia wysyłamy materiały szkoleniowe, a w dzień szkolenia link do pokoju webinarowego.

 

W dzień szkolenia na 15 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby), aby podczas szkolenia swobodnie wpisywać swoje pytania.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 

✓ wzory pism w tym w wersji edytowalnej,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 CZAS SZKOLENIA: 4 godziny  

Cena i warunki:

395 zł netto* — Dostęp do nagrania przez okres 3 miesięcy dla 1 uczestnika

 

Rekrutacja na szkolenie webinarowe na żywo trwa do 2 dni przed szkoleniem – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie nagrane jest realizowana w trybie ciągłym.

Płatność:
- Dla uczestników, gdzie uczestnictwo jest finansowane ze środków publicznych na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności. Faktura jest wystawiana w dniu szkolenia.
 – Dla uczestników, których uczestnictwo nie jest finansowane ze środków publicznych na podstawie faktury proforma z 3-dniowym terminem płatności.
*Ponieważ nie jesteśmy czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług, to wystawiamy faktury ze zwolnieniem z VAT.

Zgłoszenia na szkolenie:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez przesłanie skanu uzupełnionej karty zgłoszenia: